Издаване на документ за постоянно или временно пребиваване в Испания

Издаването на документ за временно или постоянно пребиваване в Испания не е първата, но е навярно най-важната административна стъпка, която ще се наложи да направите веднъж решили да се установите в кралството.

На какви условия трябва да отговаря кандидатстващото лице:

 • Да има договор с работодател извършващ дейността си на испанска територия или
 • Да работи като самонаето лице или
 • Да разполага с достатъчно средства за себе си и всички останали членове на семейството, с които да може да води нормален живот без да се превръща в тежест за испанските социални служби по време на престоя си в страната. Освен това трябва да притежава здравна осигуровка, сключена в Испания или извън нея, покриваща периода на пребиваването. Може да се представи европейска здравноосигурителна карта с период на валидност покриващ този на престоя в Испания или
 • Да е ученик/чка или студент/ка покриваща и предходното условие или
 • Да е роднина на лице отговарящо на някое от предходните условия. В случая на придружаващ студент връзката може да е от типа брак или съвместно съжителство, както и дете на двамата или на единия от двамата родители. В останалите случаи може да бъде брачен партньор (или съвместно съжителство), пряк ненавършил 21 години наследник на единия от двамата или навършил 21 но живеещ на издръжка на единият от двамата или на двамата , както и родител на пребиваващото в Испания лице или на неговият брачен партньор.

Необходими документи:

Забележка: Необходимо е да разполагате с фотокопие на всички изисквани документи, като при предаването е наложително да се представи и оригинал.

Уточнение: Някои от изискваните документи са оставени изписани в испанският си оригинал, понеже не сме сигурни за точният български еквивалент, а и за по-лесно ориентиране в случай на нужда от по-нататъшно търсене на по- детайлна информация на испански.

 • Валиден паспорт или лична карта, като в случай на изтекли такива се прилага копие на документа и копие на молбата за подновяване.

В зависимост от това за какви документи се кандидатства:

Ако лицето не е самоосигуряващо се (така наречените autonomos) може да представи, който и да е от следните документи:

 • Предварителен договор за работа от страна на работодателя или сертификат за заетост, който може да поискате от самата фирма и който трябва да съдържа име и адрес на последната, както и CIF (Código de identificación fiscal) и CCC (Código de cuenta de cotización). Връзка към примерен предварителен договор.
 • Валиден трудов договор
 • Понеже не сме сигурни какъв точно е аналогът на български оставяме непреведено това условие: Documento de alta o situación asimilada al alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social o consentimiento de la comprobación de los datos en los ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social

Ако лицето е самоосигуряващо се може да представи, който и да е от следните документи:

 • Inscripción en el Censo de Actividades Económicas
 • Удостоверение за вписване в испанският търговски регистър (Justificación de su establecimiento mediante la Inscripción en el Registro Mercantil)
 • Documento de alta o situación asimilada al alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social, o consentimiento de la comprobación de los datos en los ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria

Ако лицето не извършва никаква трудова дейност на територията на Испания се изисква:

 • Здравна осигуровка, сключена в Испания или извън нея, покриваща периода на пребиваванет. Може да се представи европейска здравноосигурителна карта с период на валидност покриващ този на престоя в Испания.
 • Документи удостоверяващи, че разполага с достатъчно средства за себе си и всички останали членове на семейството, с които да може да води нормален живот без да се превръща в тежест за испанските социални служби по време на престоя си в страната. Валидни са всички признати от правната уредба за такива, като нотариални актове, сертифицирани чекове, документи удостоверяващи какъвто и да било тип аренда и т.н.

Ако кандидатстващото лице е студент или ученик е необходимо да представи:

 • Matrícula del centro de enseñanza público o privado, reconocido o financiado por la administración educativa competente
 • Здравна осигуровка, сключена в Испания или извън нея, покриваща периода на пребиваването. Може да се представи европейска здравноосигурителна карта с период на валидност покриващ този на престоя в Испания. Documentación que acredite disponer de seguro de enfermedad público o privado. Podrá aportar tarjeta sanitaria europea con una validez que cubra el periodo de residencia y le habilite a recibir las prestaciones sanitarias necesarias desde un punto de vista médico, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y la duración prevista
 • Клетвена декларация за притежание на достатъчно средства за лична издръжка, както и за тази на членовете на фамилията (ако е придружено от такива) по време на пребиваването си в Испания.
 • Горепосочените изисквания се смятат за изпълнени след представяне на акредативен документ за участие в някоя Европейска програма за образователен обмен

В случай, че кандидастващото лице е роднина на лице резидент на държава членка на ЕС, трябва да представи:

 • Легализиран акредитативен документ за роднинска връзка с въпросното лице
 • Акредитативен документ за икономическа зависимост
 • Документ акредитиращ, че роднинското лице работи като саномаето или с трудов договор или разполага с достатъчно средства за издръжка на себе си и всички останали членове на семействотои и освен това притежава здравна осигуровка или че е студент и разполага с достатъчно средства за издръжка на себе си и всички останали членове на семействотои и освен това притежавао здравна осигуровка

Важна забележка: Всички представени документи трябва да са преведени на испански или на вторият официален език на автономната област, в която се преставят.

Когато представяните документи са стандартни европейски формуляри, превод не е необходим.

Всички останали документи е необходимо да бъдат легализирани, освен в случаите, когато са удостоверени с апостил.

Процедура по подаването на молба за издаване на документ за постоянно или временно пребиваване в Испания:

Представянето на документите се извършва лично.

Място на подаване: Oficina de Extranjería в провинцията, на която ще бъде резидент или в съответната Comisaría de Policía. Списък с адресите и телефоните на съответните служби по области.

Срок на подаване: До три месеца след влизането в Испания.

Такса: таксата трябва да бъде заплатена предварително.

Издаване на удостоверение за регистрация: След заплащането на таксата и проучване на представените документи ще бъде издаден документ за регистрация на лицето като временно или постоянно пребиваващо в Испания, в който документ са отразение имената, националността, адресната регистрация, номер за идентификация (NIE), както и дата на издаването на документа.

Забележка: При промяна на адресната регистрация, въпросният документ трябва да бъде също подновен.

За повече публикации свързани с работа и живот в Испания:

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

коментирайте!